Category: health news

หลังจากกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ทำให้โครงสร้างอัตราภาษีในกลุ่มสินค้าที่กระทบต่อสุขภาพมีราคาขยับตัวสูงขึ้นทั้งในส่วน “ยาสูบ เบียร์ สุรา”รวมไปถึง “เครื่องดื่มที่มีค่าความหวาน”ซึ่งยังไม่เคยมีการจัดเก็บภาษีก็ได้เริ่มจัดเก็บไปด้วย เพราะรวมอยู่ในกลุ่มสินค้าทำลายสุขภาพเช่นกัน

Read more

หนุนขนมไทยอ่อนหวานลดน้ำตาล50%นำร่องสินค้าโอทอปแนะผู้บริโภคอ่านฉลากก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ลดหวาน มัน เค็ม

Read more