เรื่องน่ารู้ : มะพร้าว

เรื่องน่ารู้ : มะพร้าว
เป็นที่เชื่อกันว่ามะพร้าวมีถิ่นกำเนินอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย ต่อมาแพร่กระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคในเขตร้อน ประเทศไทยมีปลูกในทุกภาคทั่วประเทศ แต่สวนขนาดใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้

    เป็นที่เชื่อกันว่ามะพร้าวมีถิ่นกำเนินอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย หรือหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ต่อมาแพร่กระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคในเขตร้อน และกึ่งร้อน เป็นพืชอยู่ในวงศ์ปาล์ม ประเทศไทยมีปลูกในทุกภาคทั่วประเทศ แต่สวนขนาดใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดชายทะเลรอบอ่าวไทย เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีจำกัด ปัจจุบันจึงมีการส่งเสริมให้เพิ่มผลิตผลต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น โดยเปลี่ยนสวนมะพร้าวเก่าที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองมีอายุมาก และให้ผลิตผลต่ำ เป็นสวนปลูกใหม่ ใช้พันธุ์มะพร้าวลูกผสมที่ให้ผลิตผลสูง และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยสนับสนุนให้ปลูกพืชแซม เช่น โกโก้ พริกไทย สมุนไพร หรือเลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ หรือโคนม ในสวนมะพร้าว.

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์