ผบ.ทร.มอบนโยบาย PIPO

ผบ.ทร. ประชุมมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแก้ปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย

พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญาชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 3 เขต และหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง หรือ PIPO ทั่วประเทศ เพื่อกำหนดมอบนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมทำงานอย่างบูรณาการมากยิ่งขึ้น

พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญาชาการทหารเรือ กล่าวว่า โดยได้ปรับจำนวนศูนย์ PIPO ให้เหมาะสมกับจำนวนเรือเข้า-ออก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการบริการของเจ้าหน้าที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ล่ามและสัมภาษณ์แรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้การสื่อสารตรวจสอบการมาของแรงงานให้ถูกต้อง และป้องกันการการถูกบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย

สำหรับการทำงานของ ศปมผ. ที่ผ่านมาได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย มีความก้าวหน้าเป็นระยะ ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาควบคุมไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เป็นกลไกตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานทางทะเล รวมทั้งกำกับดูแลแรงงานในภาคการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำให้การประมงไทย และสินค้าประมงไทยสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้จะกระทบต่อผู้ประกอบการเรือบางรายแต่ผลที่ได้ตามมาคือการประมงไทยที่ถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย สามารถรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างดี สำรวจพบจำนวนสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม และการส่งออกของไทยก็ดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ทำผิดระเบียบที่มีก็จะสามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป ทั้งนี้มาตรการทั้งหมดจะสร้างความมั่นใจและแสดงถึงความพร้อมของไทยในการแก้ปัญหาและแนวทางปฏิบัติอย่างถาวร.-สำนักข่าวไทย